תקנון האתר

מדיניות פרטיות
מועצות אזוריות -הגליל העליון ומבואות החרמון- ומרכז עסקים וקריירה "מעברים אצבע הגליל" (להלן: "המרכז") מחוייבים לשמור ומתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהם מנהלים ומפעילים בכתובת  https://taasuka.galil-elion.org.il/  (להלן: "האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן בו משתמש המרכז במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידו בעת השימוש באתר. השימוש באתר זה ובכלל בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות").

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מידע שנאסף במהלך שימושך באתר
בעת שימושך באתר יאסוף המרכז מידע על נוהגיך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, עמודים בהם צפית, שירותים שעניינו אותך, מיקום המחשב, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, המרכז רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

מסירת פרטים לאתר
בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, כגון שליחת קורות חיים, יתועדו פרטיך. במדורים ובשירותים נוספים באתר, לדוגמה בדף "צור קשר", תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, ביניהם: שמך, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ומידע בנוגע לנושא הפנייה שלך. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

בעת שימוש באתר הינך מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי-מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת ביצוע פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור עמך קשר.

חלקים מסוימים באתר מפנים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת המרכז, כך לדוגמה במידה ותלחץ על ״קישורים לאתרים רלוונטיים״ יוצגו בפניך שלל קישורי אתרים למחפשי עבודה, מנועי חיפוש משרות וקבוצות ייעודיות לחיפוש עבודה בתחומים שונים. שים לב כי המרכז אינו מנהל את האתרים הללו וכי שימושך בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. בכל מקרה, המרכז אינו אחראי לשימוש שתעשה באתרים החיצוניים. בהתאמה, לחיצה על ״אינדקס עסקים אצבע הגליל״ באתר תציג בפניך קטגוריות עסקים שונות ובהן פרטיהם של עסקים שונים. "מעברים אצבע הגליל" אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/אי דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של המפרסמים. כל הסמכות של המשתמש על כל תוכן ו/או מידע המפרסמים, אליהם קיימת אפשרות הפנייה כאמור, נעשה על פי שיקול דעת הפונה ועל אחריותו הבלעדית.

השימוש במידע
הפרטים שתמסור והפרטים שיאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו ברישומי המרכז ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המרכז לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
ורות חיים הינם גלויים לצוות המרכז כאשר נרשמים או שולחים מועמדות דרך אתר המשרות. כדי לשלוח אליך מידי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע אודות מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
ליצירת הקשר עמך כשהמרכז סבור שקיים צורך בכך; לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.
מידע זה לא יזהה אותך אישית; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

מסירת מידע לצד שלישי
המרכז לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:  
בקשה ואישור שלך לשליחת קורות החיים שלך למעסיק שפרסם משרה באתר;   רישום לקורסים ו/ או סדנאות אשר נעשות בשיתופי פעולה בין גופים שונים;   עזרה בפתרון חסמים ליזמים מול גופי הרישוי השונים; ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ובכלל זה לצורך משלוח עלון המידע המקוון המופץ על ידי המרכז;
אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי המרכז כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
אם יתקבל בידי המרכז צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי; בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המרכז; בכל מקרה שהמרכז סבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
המרכז יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למרכז, כדוגמת תאגידים שבשליטתו ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
המרכז רשאי למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במרכז וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אך הוא לא יחשוף בפניהם ביודעין או במכוון את זהותך ללא הסכמתך; יובהר כי המרכז לא יעביר לאדם, גוף ציבורי או חברה אחרים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו או בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

Cookies
באתר נעשה שימוש ב׳עוגיות׳ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע. ׳עוגיות׳ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. הסרה ומחיקה של מידע אישי מרישומי האתר אם ברצונך למחוק מרישומי המרכז מידע אישי מזהה שלך, תוכל לפנות למרכז בכתובת: מעברים אצבע הגליל, מועצה אזורית הגליל העליון, ד.נ גליל עליון 1210000. טלפון: 04-6816350, דוא״ל: office@maavarimg.org.il. המרכז יודיע לך אם בקשתך אושרה. המרכז רשאי לא לאשר את בקשתך, למשל, אם הוא סבור כי מחיקת המידע עלולה לסכן את פעילותו התקינה של האתר והשירותים הכלולים בו או לפגוע במשתמשים אחרים. בכל מקרה, המועצה תהא רשאית לשמור כל מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי, שיווק וכד'.

אבטחת מידע
המרכז מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המרכז, ואולם אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המרכז לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות
המרכז רשאי לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. ספטמבר 2019 - כל הזכויות שמורות למועצות האזוריות הגליל העליון ומבואות החרמון, משרד הרווחה ומרכז ״מעברים אצבע הגליל״.