N.A.Security

N.A.Security

במאי 2017 אושרו תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז- 2017 אשר ניכנסו לתוקף במאי 2018, לאור זאת על ארגונים אשר מחזיקים או מנהלים מאגר מידע פרטי (מעדון לקוחות, מאגר עובדים) להיערך בהתאם לנדרש בתקנה. כמו כן במכרזים רבים קיימת דרישה לעמידה בדרישות ותקני אבטחת מידע והגנת הפרטיות למינם.

חברת N.A. Security מלווה ארגונים בהטמעה ויישום דרישות רגולטוריות ותקנים בתחומי אבטחת המידע, ניהול סיכונים, המשכיות עסקית, מידע רפואי ונוספים. תהליך העבודה הינו מתודולוגי המבוסס על דרישות התקנות והתקנים הרלוונטיים, תוך התמקדות והסתכלות בקשר שבין התהליך, האדם והטכנולוגיה שבכל ארגון, בהתאמה מלאה לתרבות הארגונית.

שם היזם/ת: 
נדב אריכא
מקום עסק: 
קיבוץ פרוד
תמונות של העסק: 
שעות פתיחה: 
08:00 - 17:00
פרטי התקשרות: 
טל': 050-7378360